Obchodní podmínky

 

 1. Kontaktní údaje

Název: Attractive Design, s.r.o.
Sídlo společnosti: Holečkova 1207/77, 150 00 Praha 5
IČ: 01473778   DIČ: CZ01473778
Zapsaná: Společnost Attractive Design, s.r,o. je zapsána u městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 207046
Telefon: +420 730 514 117

 


Email: info@bagisimo.cz
Kontaktní adresa: Šrobárova 40, Praha - Vinohrady, 101 00

Adresa pro ZÁSÍLÁNÍ VRATEK A REKLAMACÍ:

Attractive Design s.r.o (Bagisimo)
Šrobárova 40
Praha - Vinohrady
101 00

Prodávající se zavazuje reagovat na písemnou či elektronickou korespondenci ze strany kupujícího neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů.

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby

DOBÍRKA - kupující platí částku za zboží v hotovosti až při převzetí a to buď pracovníkovi kurýrní služby (DPD, DPD Slovensko) nebo na výdejním místě (Zásilkovna Z-Point).

BANKOVNÍ PŘEVOD - po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky, ve kterém je výše kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží musí být uhrazeno na účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno, případně předáno.

Kupující má povinnost uhradit objednané zboží obratem. Pokud platba nedorazí na bankovní účet prodávajícího do 5 dnů od obdržení objednávky, bude zrušena.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby "Kup teď, zaplať po vyzkoušení".

Kupující souhlasí s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoli osobě, která se bude nacházet na Kupujícím uvedené doručovací adrese (nebo při osobním odběru) a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně dodané.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená plnění nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu www.bagisimo.cz odpovídají prodávanému zboží.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3  pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení

Doručení objednaného zboží realizujeme v co nejkratším čase, většinou maximálně do 48 hodin.

U přepravce Zásilkovna.cz je objednávka na výdejním místě druhý nebo třetí den od vyexpedování.

V případě platby převodem na účet se expedice do 48 hodin počítá až od připsání platby na náš účet.

Kupující je povinen zboží převzít a uhradit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odesílá prodávající kupujícímu se zbožím, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li kupující, potvrdí mu prodávající (v písemné formě), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvání jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 ČR:

Zásilkovna při platbě na účet...................................89,-Kč

Zásilkovna dobírka..................................................128,-Kč

Kurýrní přepravce GLS............................................69,-Kč

Kurýrní přepravce GLS dobírka...............................108,-Kč

SLOVENSKO:

Zaslání na Slovensko je možné po domluvě.

 

Podrobnější informace týkající se dopravy a platby ZDE

 

POZOR! Pokud je balík při převzetí viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,-Kč, maximálně však 300,-Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit na tento e-mail: info@bagisimo.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě, že bude objednávka zrušena až po odeslání zboží, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s odesláním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího převzal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížením hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku či zboží odmítnout zcela.

Postup při vrácení nebo výměně zboží:

Zákazník zašle zboží do zákonné 14ti denní lhůty obchodním či doporučeným balíčkem (po předchozí domluvě s prodávajícím) na tuto adresu:


Attractive Design, s.r.o. (Bagisimo)
Šrobárova 40, Praha Vinohrady 101 00

nebo

Lenka Placzková
V chaloupkách 501
Libiš 277 11


- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
- nepoškozené
- kompletní
- přiložena kopie dokladu o koupi
- vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy
- zboží musí být odesláno doporučeně a pojištěné (zboží nezasílejte na dobírku, taková zásilka nebude z naší strany přijata).

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a účet kupujícího, na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka za zboží. Náklady na poštovné si hradí odesílatel.

V případě, že se zboží vrátí v jiném než neporušeném stavu, tzn. použité, bez obalu, visaček nebo jinak znehodnocené, má prodávající dle § 458, odst. 1. Občanského zákoníku nárok na peněžní náhradu za opotřebené zboží. Tato náhrada se hradí formou započtení hodnoty opotřebení oproti vrácené kupní ceně. Hodnota opotřebení je vyjádřena částkou, která je rozdílem mezi cenou nového zboží a cenou, za kterou je zboží prodejné jako použité.

Zákazník obdrží zpět peníze v hodnotě kupní ceny zboží a nákladů na nejlevnější dopravu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.

 5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám  způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Postup při reklamaci:

Výrobky, na které se vztahuje právní uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem vady, případně označeným místem závady.

- zašlete zboží na adresu:

Attractive Design s.r.o (Bagisimo)
Šrobárova 40, 
Praha - Vinohrady
101 00


- jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
- zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce.
- ke zboží přiložte doklad o koupi.
- vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
- neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude přijato. Doporučujeme zboží pojistit.
- vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo vrácena kupní cena.
- prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z běžného užívání výrobku a škod z neodborného používání. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
- u zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
- o vyřízení reklamace budete informováni emailem, případně SMS.
- reklamované zboží Kupující zasílá na vlastní náklady na adresu obchodu.
- zadejte odůvodnění (krátký popis poškození), své osobní údaje a číslo bankovního účtu, na které má být daná částka zaslána.

 7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/19992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 9. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 10. Registrace

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Attractive Design, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Attractive Design, s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti".

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@bagisimo.cz.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek a přejeme Vám příjemný nákup.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2016

 

Váš tým Bagisimo

 

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save